Alkon

Program do ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Oprogramowanie firmy BASoft wspomaga obsługę wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla różnych typów placówek gastronomicznych i handlowych na terenie gminy.
Powstał przy zaangażowaniu i doradztwie urzędników pracujących na co dzień przy wydawaniu zezwoleń.

minibusinesswomanwithlaptop

Jest łatwy w obsłudze, działa w sieci przy jednoczesnej pracy wielu użytkowników, a jego instalacja nie wymaga mozolnego przenoszenia danych.

Produkt został już sprawdzony przez użytkowników – jego wersja skutecznie działa w Urzędzie Miasta Lublin.

 

 

tlo_fmt

REJESTRY

ALKON gromadzi dane w funkcjonalnych kategoriach, umożliwiając:

 • zakładanie spraw o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rodzaj A, B, C) na terenie gminy dla różnych typów placówek,
 • tworzenie identyfikatora kontrahenta oraz osób z nim powiązanych,
 • tworzenie identyfikatora placówek,
 • rejestrację zezwoleń,
 • generowanie harmonogramu opłat.

Opłaty i limity

ALKON wylicza wysokość opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, pozwala rozliczać te opłaty w systemie przewidzianym przez ustawę, daje możliwość ratalnego rozliczania opłat.

Kontroluje terminowość zapłaty i wylicza wysokości kar pieniężnych za wniesienie opłaty po terminie.

Kontroluje limity na wydawane pozwolenia.

Druki i raporty

ALKON umożliwia druk:

 • zezwoleń na sprzedaż alkoholu według ustalonego wzoru wydruku,
 • oświadczeń o wygaśnięciu pozwolenia,
 • harmonogramów opłat dla wybranej placówki,
 • potwierdzeń zapłaty,
 • poleceń przelewu,
 • na koniec roku – druk oświadczeń o obrotach wynikających z handlu alkoholem dla wszystkich posiadaczy aktualnych zezwoleń.

Szczegółowe raportowanie według typów placówek i typów zezwoleń:

 • ilość aktualnych zezwoleń na dzień,
 • ilość wydanych/wygaszonych zezwoleń za dany okres,
 • obroty ze sprzedaży alkoholu w danym roku,
 • kwoty opłat naliczonych/zapłaconych/niezapłaconych za dany okres,
 • zezwolenia nie zapłacone w terminie,
 • wykaz placówek z aktualnymi zezwoleniami,
 • możliwość przesłania wykazu placówek z aktualnymi zezwoleniami, z uwzględnieniem kodów ulic w danej gminie, do Urzędu Statystycznego.

Administracja

Konfiguracja domyślna programu jest zgodna z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz przepisami gminnymi.

Ustawienia te można dostosować do własnych potrzeb w zakresie:

 • typów placówek – gastronomia, handel, organizacja przyjęć, pozwolenia jednorazowe, inne;
 • rodzajów placówek – hurtownia, sklep, wydzielone stoisko, restauracja, bar itd.;
 • typów zezwoleń: A – zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, B – zawierających od 4,5 do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa, C – zawierających powyżej 18% alkoholu; jednorazowe, organizacja przyjęć itd.;
 • przyczyn wygaszenia zezwoleń – brak opłaty, likwidacja, zmiana typu działalności itd.;
 • form prawnych kontrahentów – osoba fizyczna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka cywilna itd.

Instalacja / wdrożenie

Firma Basoft proponuje:

 • analizę bieżącego systemu – sprawdzenie systemu Klienta i określenie procedur importowania danych,
 • wstępne przeniesienie danych – import dotychczasowych danych Klienta do programu ALKON,
 • prezentację sprawności systemu – sprawdzenie działania systemu po zaimportowaniu danych Klienta,
 • dostosowanie do specyficznych potrzeb Klienta – wprowadzanie korekty w standardowej konfiguracji oprogramowania wg oczekiwań i potrzeb Klienta,
 • szkolenie – przeprowadzenie szkolenia dla przyszłych operatorów programu ALKON,
 • uruchomienie programu – test sprawności działania systemu po zintegrowaniu z danymi Klienta,
 • nadzór wdrożeniowy – kontrola działania systemu przez Basoft w związku z praktycznym wykorzystaniem go przez Klienta,
 • działania dostosowawcze – wprowadzanie zmian zgodnie z potrzebami Klienta, w oparciu o praktyczne wykorzystanie systemu,
 • asystę techniczną systemu – określenie zakresu działań gwarancyjnych i pogwarancyjnych w oparciu o umowę zakupu.